Adatkezelési Tájékoztató

 

A Virágozz és Prosperálj Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt az általa folytatott tevékenységgel kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatkezelő elérhetőségei: Virágozz és Prosperálj Alapítvány, 1165 Budapest, Rezgőfű utca 1. II/4., telefonszám: 06 70 7761917, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az Adatkezelő elkötelezett a vele kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokkal való rendelkezés jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés alapelvei

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Hozzájárulás az adatkezeléshez, az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által folytatott tevékenység során a személyes adatok gyűjtése és kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv., 5. § (1) a) pont). Ön a személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelő hírlevelére való feliratokozással, az Adatkezelő rendezvényeire való jelentkezéssel és rendezvényekről való tájékoztatás kérésével, az Adatkezelő által meghirdetett pályázatra való jelentkezéssel, ill. iskolai csomag igénylése során járul hozzá.

A 16. életévét betöltött kiskorú hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő tevékenysége kapcsán kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról, és az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

Érdekelt

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

hírlevél feliratkozó

 név, e-mail cím

Hírlevél küldése

Hírlevélről való leiratkozásig, vagy

 a hírlevél küldő szolgáltatás megszűnéséig

alapítványi rendezvény résztvevője,

rendezvények iránt érdeklődő

név, lakcím, telefonszám,

e-mail cím

Alapítványi rendezvényekről való folyamatos tájékoztatás, jövőbeli eseményekről való folyamatos tájékoztatás

Mindaddig, amíg a rendszeres tájékoztatásra vonatkozó igényt az érintett visszavonja

pályázó

név, életkor, lakcím, telefonszám,

e-mail cím

Pályázatok elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás, a pályázók részére elismerés, díjazás adása

A pályázat ideje alatt és befejezésétől számított legfeljebb 5 évig

iskolai programra jelentkező, iskolai csomag igénylő

név, lakcím, telefonszám,

e-mail cím

Az Adatkezelő által folytatott iskolai program végrehajtása, ennek kapcsán a jelentkező segítése, kapcsolattartás, az igényelt csomag eljuttatása az igénylőhöz

A program ideje alatt és a befejezésétől számított legfeljebb 5 évig

A fentieken túl az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken fényképfelvételek vagy videofelvételek készülhetnek az eseményről és a résztvevőkről. A felvételeket az Adatkezelő működése alatt a rendezvények, események dokumentálására, ezekről való tájékoztatásra használhatja fel.

Amennyiben az Adatkezelő tevékenységével, programjaival kapcsolatban bármely érintett írásban vagy elektronikus úton elismerést, dicséretet küld az Adatkezelőnek, az Adatkezelő e dokumentumot működésének ideje alatt tárolja. Az Adatkezelő a kapott elismerést az érintett azonosítására alkalmas személyes adatok nélkül hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha az érintett eltérően rendelkezik.  

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő kuratóriumi tagjai, az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

Az adatok biztonsága

 

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva. A rögzített adatokról az Adatkezelő rendszeresen biztonsági mentést készít. A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Ön a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását, törlését vagy zárolását.

Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes;

 - az érintett kéri;

 - az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Kérelmét benyújthatja az Virágozz és Prosperálj Alapítvány -hoz, 1165 Budapest, Rezgőfű utca 1. II/4., telefonszám: 06707761917, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

A weboldalon cookie-kat(sütiket) használunk, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. More details…